Informasjon

Informasjon ved salg av fiskekort til Storelva i Arna 2017.

Sesongen 2017: 

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk nedenfor laksetrappen i perioden f.o.m. 01.07 t.o.m. 15.09. 
Ovenfor laksetrappen er fiskeperioden f.o.m. 15.07 t.o.m. 15.09 

Alt dagskortsalg er på Internett på nettsiden:  http://www.inatur.no/laksefiske/, og dagskort kan kjøpes fra 15. juni kl. 09:00.

Første fiskedøgn er forbeholdt fiskere med grunneier-, sesong- og dugnadskort. Første fiskedøgn for dagskort blir fra 2. juli.

Dagskortene gjelder 24 timer, fra klokken 00.00 til 24.00.

Det selges 10 dagskort ovenfor laksetrappen, og 10 dagskort nedenfor laksetrappen. 

I tillegg kommer grunneier-, sesong- og dugnadskort. 

Sesongkort selges kun til medlemmer av Arna sportsfiskarlag.

Det skal fremvises gyldig medlemskort, og medlemsskap ordnes ved henvedelse til:

Kjersti Sivertsen  
Mob. 930 52 404
kjersti-s@online.no

OBS! Alle fiskere over 18 år skal ha betalt Fisketrygdavgift!

 En liten del av øvre elv er i privat eie og kan ikke fiskes på, selv med sportsfiskarlagets kort.

Se avmerket mørk blått område på vårt kart, og på våre informasjonstavler.

Desinfisering av fiskeredskap

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Utstyr for desinfisering er tillgjengelig ved klubbhuset på Liland. Ring Stein Sivertsen, mob 901 93 016 for kode til låsen.

Styret i Arna Sportsfiskarlag

Kortpriser:
 
Dugnadskort: kr. 0,-
Sesongkort: kr. 2.000,-
Sesongkort barn: kr. 1.000,-
 
Dugnadskort og sesongkort er forbeholdt medlemmer. 
Det er krav om bostedsadresse i Arna for å bli medlem i laget. (Arna defineres som tidligere Arna Kommune).
 
Sesongkort kjøpes ved innbetaling til ASL sin konto nr.: 3624.28.28067
SMS- sesongkort sendes deg når innbet. er registrert (Ps! husk at det gjerne går 2-3 døgn...)
Merk innbetaling m/ navn og mobilnr., om du er i tvil om vi har dette på våre lister!
    Mvh Kjersti
 
Dagskort Øvre elv: kr. 200,- (selges på www.inatur.no)
Dagskort Nedre elv: kr. 230,- (selges på www.inatur.no)
 
Barn og ungdom under 16 år kan fiske på samme kort som voksen, når innehaver av kortet ikke fisker og han rettleder de unge.
 
All fangst av fisk, også C&R skal registreres/innraporteres på                             Arna Sportsfiskarlag sin hjemmeside: 

www.arnasportsfiskar­lag.­com (se Startside)

  • Brudd på innraporteringsregler kan medføre utestengelse fra elva!
  • Det skal tas skjellprøver av all fisk.  Konvolutter til skjellprøver ligger i postkassen ved fiskebua på Øyrane.
  • Skjellprøvekonvolutter legges tilbake i postkassen, ferdig utfyllt.

          Skitt fiske!
 
Styret i Arna Sportsfiskarlag

 

REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.        

Oppdatert 07.06.2017

§ 1 Omfatter

Reglene gjelder for den laksførende delen av Storelva,  Øvre og Nedre del( skille v/ Laksetrapp på Liland)

§ 2 Fisketid.

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk i perioden:

Nedre del: f.o.m. 01.07.xx t.o.m. 15.09.xx - Øvre del: f.o.m. 15.07.xx t.o.m. 15.09.xx 

§ 3 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det kun tillat å bruke stang.

Det kan bare brukes ett redskap pr person, et snøre pr redskap og et agn pr snøre.

Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillat å bruke mark (kan også være kunstig mark/gulp), sluk, spinner, flue med maks en trippelkrok.

På wobbler / sluk er det tillat med en stk. trippelkrok.

For følgende høler / fiskeplasser er det kun tilatt og fiske med flue eller mark:

Nedre del: Kulverten, Trollhølen og Store Kvernhushøl. - Øvre del: Storehølen.

(Se skilt anvisning på nevnte høler / fiskeplasser)

Fiske med reke er forbudt.

Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en enkeltkrok ikke større enn 15 millimeter.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret.

Bruk av søkke er bare tillat ved fiske med mark.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Klepp er forbudt. 

§4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting.

All anadrom laksefisk med lengde under 35 cm skal settes ut igjen.

Vi anmoder om at gytefarget laks settes levende ut igjen.

Døgnkvote er 2 fisk pr. døgn. Gjelder også ved fang & slipp (C&R) 

Oppdrettslaks og Vossolaks teller også på kvoten.

Fredet fisk og fisk under minstemålet teller ikke på døgnkvote.

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på dagskort og datodøgn på sesongkort.

 Når døgnkvoten for laks er nådd skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

Skadet fisk skal avlives.

All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.

Gjenutsetting skal skje skånsomt og forsiktig. Anslå vekt ved øyemål, unngå veging.

All krøket villfisk, også fettfinneklippet, skal gjenutsettes. (med unntak av svært skadet fisk som skal avlives).

Sjøørret er fredet.

All holaks er fredet etter 15. august.

 § 5 Rullerende fiske

Enkelte fiskeplasser er mer populære enn andreog det skal praktiserers rullerende fiiske.

Hver enkelt fisker kan maks stå en halvtime (30min) på en fiskeplass etter at en annen fisker har vist interesse for å overta.

Fiskeren skal da vike plass for neste fisker. Forøvrig vises det til skilting langs elven.  

 § 6 Desinfisering av fiskeredskap.

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Desinfisering stasjon finnes ved klubbhuset på Liland. For Info/kode kontakt: Stein Sivertsen 901 93 016  eller Terje Holm 469 84 731

§ 7 Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfiskm.v.§49.

Overtredelse kan medføre Politianmeldelse.

Styret har rett til å inndra fiskekort for resten av sesongen eller døgnet ved overtredelser. 

§ 8 Ikrafttreden.

De nye reglene trer i kraft 01.07.2017.

 Arna Sprotsfiskralag v/ Styret

K A R T  O V E R  S T O R E L V A 

Klikk på bildet for større versjon.

 

Øvre Arnaelva.<br/> Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Øvre Arnaelva.
Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Nedre Arnaelva
Nedre Arnaelva

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt