Informasjon

Informasjon ved salg av fiskekort til Storelva i Arna 2016.

Sesongen 2016: 

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk nedenfor laksetrappen i perioden f.o.m. 01.07 t.o.m. 15.09. 
Ovenfor laksetrappen er fiskeperioden f.o.m. 15.07 t.o.m. 15.09 

Alt dagskortsalg er på Internett på nettsiden:  http://www.inatur.no/laksefiske/og dagskort kan kjøpes fra 15. juni kl. 09:00.

Første fiskedøgn er forbeholdt fiskere med grunneier-, sesong- og dugnadskort. Første fiskedøgn for dagskort blir fra 2. juli.

Dagskortene gjelder 24 timer, fra klokken 00.00 til 24.00.

Det selges 10 dagskort ovenfor laksetrappen, og 10 dagskort nedenfor laksetrappen. 

I tillegg kommer grunneier-, sesong- og dugnadskort. 

Sesongkort selges kun til medlemmer av Arna sportsfiskarlag.

Det skal fremvises gyldig medlemskort og kortet kjøpes ved henvedelse til:

Kjersti Sivertsen  
Mob. 930 52 404
kjersti-s@online.no

MRK: ALLE FISKERE OVER 18 ÅR SKAL HA BETALT ÅRLIG FISKERAVGIFT!

 En liten del av øvre elv er i privat eie og kan ikke fiskes på, selv med sportsfiskarlagets kort.

Se avmerket mørk blått område på vårt kart, og på våre informasjonstavler.

Desinfisering av fiskeredskap

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Utstyr for desinfisering er tillgjengelig ved klubbhuset på Liland. Ring Stein Sivertsen, mob 901 93 016 for kode til låsen.

Styret

Kortpriser:
 
Dugnadskort: kr. 0,-
Sesongkort: kr. 2.000,-
Sesongkort barnkr. 1.000,-
 
Dugnadskort og sesongkort er forbeholdt medlemmer. 
Det er krav om bostedsadresse i Arna for å bli medlem i laget. (Arna defineres som tidligere Arna Kommune).
 
Sesongkort kjøpes ved innbetaling til ASL sin konto nr.: 3624.28.28067
SMS- sesongkort sendes deg når innbet. er registrert (Ps! husk at det gjerne går 2-3 døgn...)
Merk innbetaling m/ navn og mobilnr., om du er i tvil om vi har dette på våre lister!
    Mvh Kjersti
 
Dagskort Øvre elv: kr. 200,- (selges på www.inatur.no)
Dagskort Nedre elv: kr. 230,- (selges på www.inatur.no)
 
Barn og ungdom under 16 år kan fiske på samme kort som voksen, når innehaver av kortet ikke fisker og han rettleder de unge.
 
All fangst av fisk, også C&R skal registreres/innraporteres på Arna Sportsfiskarlag sin hjemmeside: 
www.arnasportsfiskar­lag.­com ,    Registrer fangst. 
 

  • Brudd på innraporteringsregler kan medføre utestengelse fra elva!
  • Det skal tas skjellprøver av all fisk.  Konvolutter til skjellprøver ligger i postkassen ved fiskebua på Øyrane.
  • Skjellprøvekonvolutter legges tilbake i postkassen, ferdig utfyllt.

          Skitt fiske!
 
Styret i Arna Sportsfiskarlag

 

REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.

 § 1 Omfatter

Reglene gjelder for den laksførende delen av Storelva.

§ 2 Fisketid.

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk nedenfor laksetrappen i perioden f.o.m. 01.07 t.o.m. 15.09. 
Ovenfor laksetrappen er fiskeperioden f.o.m. 15.07 t.o.m. 15.09 

§ 3 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det kun tillat å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap pr person, et snøre pr redskap og et agn pr snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillat å bruke mark*), sluk, spinner, flue med maks en trippelkrok. På wobbler er tillat en stk. trippelkrok. Fiske med reke er forbudt. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en enkeltkrok ikke større enn 15 millimeter. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillat ved fiske med mark. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Klepp er forbudt!

*) Mark kan også være kunstig mark(Gulp). 

§4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting.

All anadrom laksefisk med lengde under 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at gytefarget laks settes levende ut igjen. Døgnkvote for laks er 1 stk. Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan avlive i løpet av et fiskedøgn. Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på dagskort og datodøgn på sesongkort. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten for laks er nådd skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. En fisker kan velge å sette ut fisk før en velger å avlive en og fullføre kvoten. Skadet fisk skal avlives. Fisk under minstemålet inngår ikke i kvoten. All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk. Gjenutsetting skal skje skånsomt og forsiktig. Anslå vekt ved øyemål, unngå veging.

Kvoten for laks gjelder kun for villfisk, rømt oppdrettsfisk og fettfinneklippet laks skal avlives.

All krøket villfisk, også fettfinneklippet, skal gjenutsettes! (med unntak av svært skadet fisk som skal avlives).

Sjøørret er fredet! All holaks er fredet etter 15. august!

 § 5 Rullerende fiske

Storelva er  inndelt i to soner, øvre og nedre sone. og det er fiske på hele den lakseførende strekningen fra Elveosen til Janusfabrikken for fiskere med gyldig fiskekort. Enkelte fiskeplasser er mer populære enn andre og det skal praktiseres rullerende fiske.

Hver enkelt fisker kan maks stå på en fiskeplass i en halv time etter at enn annen fisker har vist interesse for å overta. Fiskeren skal da vike plass for neste fisker. Forøvrig vises det til skilting langs elven.

 § 6 Desinfisering av fiskeredskap.

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Desinfisering stasjon finnes ved klubbhuset på Liland. Kontakt Stein Sivertsen (901 93 016) for kode til låsen. 

§ 7 Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfiskm.v.§49. Overtredelse kan medføre gebyr eller evt. Politianmeldelse. Styret har rett til å inndra fiskekort for resten av sesongen eller døgnet ved overtredelser. 

§ 8 Ikrafttreden.

De nye reglene trer i kraft 01.07.2013.      

                                                                              Styret.(a.s.l)

K A R T  O V E R  S T O R E L V A 

Klikk på bildet for større versjon.

 

Øvre Arnaelva.<br/> Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Øvre Arnaelva.
Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Nedre Arnaelva
Nedre Arnaelva

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt